ADVANCE

 

ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า ด้วยการบริหารผลงานและความสามารถของคน

 

Advance คือ application สำหรับจัดทำ KPIs (Key Performance Indicators)
เพื่อประเมินผลพนักงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบจริง
อีกทั้งยังครอบคลุมถึง Competency , Core Value
เพื่อพัฒนาองค์กร
ให้เติบโต อย่างยั่งยืน และมั่นคง 

และแน่นอน Solution ของเรายังจัด Application ที่มาพร้อมที่ปรึกษา ร่วมปฏิบัติงานเคียงข้างท่าน
ตั้งแต่ Set ระบบ จนกระทั่ง โครงการสำเร็จ
เพื่อสุดท้ายแล้วท่านจะได้ Application ที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริง
 
 
สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ขององค์กรนั้น การจัดการและบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร (Potiential) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

Advance ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน Programer ที่มีแนวความคิดก้าวหน้า ล้ำสมัย และไม่หยุดนิ่ง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยการบริหารผลงานและความสามารถของพนักงานอย่างโปร่งใส ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

ดังนั้น Advance จึงเป็น Solution ที่พร้อมจะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ และ
ความท้าทางธุรกิจร่วมกับ "คน" ภายในองค์กรของคุณได้อย่างแน่นอน
 
 
 Multi Factors for Build Excellence People

เพื่อสนองตอบธุรกิจที่ต้องการสร้าง "คนดี" และ "คนเก่ง" ให้เป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าสำหรับองค์กร

ดังนั้น Solution : PMS ของ Evalu 9 จึงเปิดโอกาส และสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การสามารถกำหนดปัจจัยสำคัญ
สำหรับการประเมินผลการทำงานได้อย่างหลากหลาย และยืดหยุ่น 
 
 
 
Performance Perspective : KPIs
 ทุกๆ คำถามที่ต้องการคำตอบ และทางออก สำหรับการเลือกใช้ KPIs เป็นปัจจัยในการประเมินผลการทำงาน
Evalu 9 ได้เตรียม Feature ของ Application ที่สามารถสนองตอบความต้องการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ KPIs อย่างครอบคลุม
 
 
 
Potiential Perspective : Competency
 การสร้างและพัฒนาบุคคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกๆ องค์กร
ดังนั้นการกำหนดกรอบความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน
รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลระดับความสามารถของพนักงานแต่ละคนนั้น 

จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญและลงทุนอย่างจริงจัง
 
 
 
Flexible Evaluation Factors

Application ของ Evalu9 ยังพร้อมต่อการรองรับปัจจัยในการปะเมินผลการทำงานในรูปแบบอื่นๆ
เช่น Attendance (ขาด ลา สาย) หรือการประเมินผลงานโดยดุลพินิจ ฯลฯ
เพื่อสนับสนุนการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุม

 
 
 
Ready to Use Report
 เพื่อทำกระบวนการประเมินผลการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น Application ของเราจึงจัดเตรียมเอกสารรายงานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ทั้งในมุมมองของบริษัท, หน่วยงาน และรายบุคคล สำหรับการสื่อสาร รายงาน และ Update ผลการประเมินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
 
 
 Solution Price
 *หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าใช้งาน Application และค่าบริการตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com