คำบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ที่ดีควรมีอะไรบ้าง
Job Description บางองค์กรจะเรียกเป็น คำบรรยายลักษณะงาน หรือ คำพรรณาลักษณะงาน
ซึ่งผู้เขียนขอใช้คำว่า “ คำบรรยายลักษณะงาน “ แล้วกันเพราะเป็นคำแรกที่ได้ยินในการทำงาน (มาก่อนได้เปรียบ) องค์กรจะนึกถึงคำบรรยายลักษณะงาน เมื่อ เวลา ประเมินทำระบบคุณภาพ ต่างๆ จะเริ่มร่างแบบฟอร์มกันขึ้นมา เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ หรือ ใช้ในเอกสารประกอบการสรรหาพนักงาน รวมทั้งให้พนักงานใหม่ได้อ่านหน้าที่งานของตนเอง

ซึ่งคำบรรยายลักษณะงาน เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะกำหนดว่าแต่ละตำแหน่งจะต้องมีการทำงานอย่างไร ใครจะทำ แล้วทำให้มีผลได้อย่างไร
ว่าถึงความสำคัญมามากแล้ว ซึ่งสิ่งที่มีใน แบบฟอร์ม บรรยายลักษณะงาน ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนด้วยกันคือ
1.รายละเอียดที่ระบุเกี่ยวกับงาน (Job Identification) ระบุสายงาน แผนกที่งานนั้นสังกัดอยู่ รหัสของงาน ตำแหน่งที่บังคับบัญชา ค่าจ้าง และจำนวนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
2.ชื่องาน (Job Title) ขอบเขตการทำงาน ลักษณะจะต้องชี้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐาน สากล เพื่อให้สามารถเทียบกับองค์กรอื่นได้
3 คุณสมบัติของตำแหน่งงาน (Job Specification) ระบุคุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องการใช้ในตำแหน่งงานนั้น เช่น เพศ, อายุ,วุฒิการศึกษา,ประสบการณ์การทำงาน
4.หน้าที่งาน (Job Duties) เป็นส่วนที่ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหน้าที่ต้องปฏิบัติ โดยหลักการทั่วไปแล้ว จะเรียงลำดับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นข้อ ๆ อันประกอบด้วย
4.1 ขั้นตอนกระบวนการ ตัวประเมินค่างาน (KPIs) โดยระบุน้ำหนักของงาน หรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นร้อยละด้วยก็ได้ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานในหน้าที่งานนี้
4.2 คุณสมบัติของผู้ทำงาน (Competency) และคุณสมบัติพิเศษ ที่ใช้ในตำแหน่งงานนั้น ว่าจะต้องมีความรู้ ,ทักษะ,ทัศนคติ อย่างไรถึงจะสามารถส่งมอบผลงานที่ดี
การจัดตั้งทีมจัดทำ คำบรรยายลักษณะงาน แต่ถ้าดีที่สุดควรมีทีมที่ปรึกษาภายนอกที่มีประสบการณ์ช่วยทวนสอบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ได้จริงนั้น จะต้องมีทีมงานที่ความเข้าใจที่ชัดเจนในแต่ละบทบาทงานในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงวิธีการเขียนที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง ลักษณะแบบฟอร์ม ที่ง่าย ต่อการใข้งาน ( SMART JD )ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานคำบรรยายลักษณะงานที่ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด
ปัจจุบันมีที่ปรึกษา ที่นำระบบ JD Online มาใช้คราวหน้าจะมารีวิว ถึงการใช้งานระบบ JD Online ถ้าใครอยากเห็นทนไม่ไหวก็สามารถคลิ๊กไปดูเบื้องต้นก่อนได้ด้านล่างเลยครับ


นายบุญเอี่ยม แซ่หว่อง
Digital HRD Consultant

About Job Description

Application Smart JD

พัฒนาขึ้นเพื่อการเพิ่มความสะดวก
ความยืดหยุ่น และความเป็นปัจจุบัน
ในการใช้งาน Job Description ให้กับองค์กร

VDO Demo วิธีการใช้งาน
Application Smart JD

ระบบ Job Description ที่จะไม่เป็นเพียงแค่เอกสาร
แต่สามารถนำมาใช้งานได้จริง
Powered by MakeWebEasy.com