PROGRESS

 

ก้าวข้ามผ่านการประเมินผลงานแบบเดิม 
เสริมสร้างให้พนักงานของคุณสร้างสรรค์ Productivity ของตนได้ด้วยตนเอง

 
Progress คือ Application สำหรับจัดทำ KPIs (Key Performance Indicators) 
เพื่อประเมินผลพนักงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบจริง 
อีกทั้งยังครอบคลุมถึง Competency , Core Value 
เพื่อพัฒนาองค์กร
ให้เติบโต อย่างยั่งยืน และมั่นคง 

และแน่นอน Solution ของเรายังจัด Application ที่มาพร้อมที่ปรึกษา ร่วมปฏิบัติงานเคียงข้างท่าน 
ตั้งแต่ Set ระบบ จนกระทั่ง โครงการสำเร็จ
เพื่อสุดท้ายแล้วท่านจะได้ Application ที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริง 
 
 
การส่งเสริมให้พนักงานมีแรงบันดาลใจ เพือเดินทางก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
นั่นเป็นสิ่งที่องค์กรทางธุรกิจทุกๆ องค์กรคาดหวัง

กับ Application ที่ได้รับการพัฒนาจาก Programmer ที่มีประสบการณ์ทางด้าน HRIS ยาวนานกว่า 20 ปี
รวมทั้งประสบการณ์ในการ Implement ให้กับองค์กรทางธุรกิจที่มีความแตกต่างและหลากหลาย

จึงทำให้ Progress เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสนับสนุนให้พนักงานของคุณก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตนเอง

ด้วยการรวบรวม จัดเก็บ และ Update ข้อมูลผลของการประเมินผลงาน (Performance)
ของพนักงานอย่างเป็นระบบ (Systematic) เป็นปัจจุบัน และโปร่งใส
จึงจะทำให้พนักงานเห็นถึงจุดแข็ง และข้อจำกัดของตนเองได้อย่างชัดเจนเพื่อปรังปรุงและพัฒนาต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
Multi Factors for Build Excellence People
 เพื่อสนองตอบธุรกิจที่ต้องการสร้าง "คนดี" และ "คนเก่ง" ให้เป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าสำหรับองค์กร

ดังนั้น Solution : PMS ของ Evalu 9 จึงเปิดโอกาส และสร้างความยืดหยุ่นให้องค์กรสามารถกำหนดปัจจัยสำคัญ
สำหรับการประเมินผลการทำงานได้อย่างหลากหลาย และยืดหยุ่น  

 
 
Performance Perspective : KPIs
 ทุกๆ คำถามที่ต้องการคำตอบ และทางออก สำหรับการเลือกใช้ KPIs เป็นปัจจัยในการประเมินผลการทำงาน
Evalu 9 ได้เตรียม Feature ของ Application ที่สามารถสนองตอบความต้องการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ KPIs อย่างครอบคลุม
 
 
 
Potiential Perspective : Competency
 การสร้างและพัฒนาบุคคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกๆ องค์กร
ดังนั้นการกำหนดกรอบความสามารถที่จำเป็น
สำหรับแต่ละตำแหน่งงาน
รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลระ
ดับความสามารถของพนักงานแต่ละคนนั้น
จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้
องให้ความสำคัญและลงทุนอย่างจริงจัง
 
 
 
Flexible Evaluation Factors
Application ของ Evalu9 พร้อมต่อการรองรับปัจจัยในการประเมินผลการทำงานในรูปแบบอื่นๆ
เช่น Attendance (ขาด ลา สาย) หรือการประเมินผลงานโดยดุลพินิจ ฯลฯ
เพื่อสนับสนุนการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม
 
 

 
 
 
Ready to Use Report
 เพื่อทำกระบวนการประเมินผลการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น Application ของเราจึงจัดเตรียมเอกสารรายงานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ทั้งในมุมมองของบริษัท, หน่วยงาน และรายบุคคล สำหรับการสื่อสาร รายงาน และ Update ผลการประเมินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 

 
Solution Price  

Tel : 091-987-4236 , 083-303-3031

 

Powered by MakeWebEasy.com