Smart JD

 

Smart JD เป็น Application ที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อการเพิ่มความ
สะดวก ความยืดหยุ่น และความเป็นปัจจุบัน
ในการใช้งาน Job Description ให้กับองค์กร

เพื่อให้ Job Description ไม่เป็นเพียงแค่เอกสารที่ทุกๆ องค์กรจัดทำขึ้นตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บังคับและกำหนดไว้
หากแต่ไม่สามารถนำมาใช้งานจริงสำหรับการบริหารและจัดการองค์กร และทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริงและเป็นปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
Smart & Flexible
Smart JD จะช่วยทำให้คุณสามารถบริหารและจัดการบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งงานด้วยการมองเห็นภาพรวม (Overview)
เป็นรายหน่วยงาน และลงรายละเอียดได้เป็นรายตำแหน่งงาน

สามารถมองเห็นความเชื่อมโยง สอดคล้อง ต่อเนื่อง หรือการทับซ้อนกันของหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างน่าอัศจรรย์
และสิ่งที่สำคัญ คือ คุณสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข หน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยปลายนิ้วเท่านั้น
 
 
 
 
 
 
Easy to edit
สำหรับการออกแบบ Smart JD นั้น เราได้ให้ความสำคัญกับสะดวกและง่าย สำหรับการใช้งานจริง
โดยพิจารณาถึงโอกาสของการใช้งานโดยปราศจาก Application และ Internet

ดังนั้น เราจึงสร้าง Feature การทำงานร่วมกันระหว่าง Application และไฟล์จาก Microsoft Excel
โดยคุณสามารถ Import และ Export หน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งงาน
เพื่อนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมได้ด้วย Microsoft Excel
และเพียง Click เดียว ข้อมูลหน้าที่การทำงานเหล่านั้น ก็จะมาปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Smart JD
 
 
 
 
 
 
Realistic to use
Smart JD สามารถรองรับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น สำหรับการใช้งานในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
อย่างครบถ้วน เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ, ตัววัดผลการทำงาน (KPIs), คุณสมบัติของตำแหน่งงาน,
อำนาจดำเนินการ (Authority) และความสามารถที่จำเป็น (Competency)

ทั้งยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับการคัดเลือก. สัมภาษณ์งาน, ประเมินผลการทำงาน, วางแผนการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และใช้งานได้จริง
 
 
 
 
 
 
Realtime Report
Smart JD ของเราสามารถแจกจ่าย และจัดสร้างเอกสารใบกำหนดหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งงานได้โดยทันที
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก, ลดขั้นตอนและเวลาที่สูญเปล่าสำหรับการจัดทำเอกสารให้หมดสิ้นไป

และเอกสารใบกำหนดหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่ง (รายบุคคล) ก็พร้อมที่นำไปแจกจ่าย
ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งงานโดยทันที
 
 
 
 
 
 
JD Assessment
สิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารและจัดการหน้าที่การทำงาน คือ การติดตาม ทวนสอบ และประเมินผลว่า
ผู้ดำรงตำแหน่งงานแต่ละท่านให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหน้าที่ ความรับผิดชอบที่องค์กรกำหนดไว้

ซึ่ง Smart JD มี Feature ที่สำคัญ คือ การ Assessment หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ตาม Job Description ที่กำหนดไว้ ผ่านระบบ Cloud ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะสามารถเข้าถึงระบบ Assessment
และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสนับสนุนให้การบริหารและจัดการทีมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 
 
Solution Price 
Tel : 091-987-4236 / 083-303-3031
 
 
 
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com