Solution


 

PMS Solution

สําหรับการประเมินผลงานพนักงานที่มาพร้อมทั้งเนื้อหาการประเมินผล (Content) และ Application ที่ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที

 

 

Smart JD Solution

สำหรับการออกแบบบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการทํางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของพนักงานในองค์กรที่ใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์แบบ

Powered by MakeWebEasy.com